ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SUNSWEET

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΜΙΞΕΡ ΤΗΣ KENWOOD
Sunsweet is an agricultural cooperative

Sunsweet Prunes

Oροι ΔιαγωνισμοY

Oροι Διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» με έδρα στη Δημοτική ενότητα  Δέλτα Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου,  Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β' Φάση (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με δώρο ένα (1) Πολυμίξερ κατασκευής οίκου «KENWOOD» (περαιτέρω το «Δώρο»). Ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων του οίκου «Sunsweet» τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής (περαιτέρω τα «Προϊόντα»). 
 2. Διάρκεια του Διαγωνισμού. O διαγωνισμός είναι ορισμένου χρόνου και η διεξαγωγή άρχεται την 20η Μαρτίου 2018, ώρα 00:00 και λήγει αυτομάτως την 14η Μαΐου 2018, ώρα 23:59. Όποια συμμετοχή υποβληθεί μετά το πέρας του ανωτέρω διαστήματος δε  θα  ληφθεί  υπόψη.  
 3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής. Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού, εφόσον έχουν συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία συμμετοχής τους, το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό  υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια αυτού ως ορίζεται στον όρο 2 ανωτέρω.
 4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία «SFM Services - Διαφημιστική Εταιρεία, (γ)  οι εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία «Digital Minds Μονοπρόσωπη ΙΚΕ - Διαφημιστική Εταιρεία, (δ) η κα Μαριλένα Παντάκη (Madame Ginger) (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ) ανωτέρω.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εισέλθουν στο διαδικτυακό τόπο http://www.sunsweet.gr/aithsi-simmetokhis-ston-diagonismo-sunsweet-me-epathlo-1-mixer-kenwood (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος») και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα συμμετοχής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαδικτυακού Τόπου. Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη  για την συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του κατά τρόπο ορθό και πλήρη, ενώ ελλιπής ή εσφαλμένη συμπλήρωση στοιχείων δίδει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να ακυρώνει την οικεία συμμετοχή. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση με περισσότερες από μία συμμετοχές. Σε κάθε περίπτωση, κάθε διαγωνιζόμενος που θα αναδειχθεί νικητής δικαιούται μόνο ένα Δώρο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος
 6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Διοργανωτή επί της οδού Ξενοδοχοϋπαλλήλων αρ. 81, Αχαρνές Αττικής, με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα, το οποίο δεν επιδέχεται παρέμβασης, στις 25 Μαΐου 2018, παρουσία συμβολαιογράφου. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ή μέσω τηλεφώνου. Οι νικητής θα πρέπει εντός 10 ημερών να καλέσει τηλεφωνικά το 210.24.15.100 προκειμένου να διευθετηθεί η διαδικασία παραλαβής του Δώρου. Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί κατά τα ανωτέρω εντός της ως άνω προθεσμίας, ο Διοργανωτής θα αναμείνει μέχρι την πάροδο ενός (1) μήνα από την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού και σε περίπτωση μη αποκρίσεως, ο μεν νικητής χάνει το δικαίωμα να ζητήσει το Δώρο του, ο δε Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση του.
 7. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, παρέχουν με την παρούσα τη συναίνεση τους στον Διοργανωτή, προκειμένου ο τελευταίος να προβάλλει τον Διαγωνισμό και  το αποτέλεσμα αυτού μέσω του τύπου ή με ηλεκτρονικά μέσα  ή μέσω του διαδικτύου (ενδεικτικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για σκοπούς διαφημιστικής προβολής του αντικειμένου του. 
 8. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ή σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία που ορίστηκε περί της πραγματοποιήσεως της κληρώσεως είναι, για οιονδήποτε λόγο που εκφεύγει του ελέγχου του, αδύνατη η πραγματοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται (μεταξύ άλλων) σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του Δώρου ή/και τυχόν ζημία από τη χρήση αυτού.
 9. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΗ και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο από τον τελευταίο λαμβάνοντας αντίγραφο της οικείας πράξεως. 
 10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανάκλησης του Διαγωνισμού καθώς και της τροποποίησης των όρων αυτού, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο κα Ελένη Κάλλη και επίσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.sunsweet.gr/kenwood-contest, αναρτώντας το σχετικό κείμενο στο Διαδικτυακό Τόπο και καταθέτοντας τους αναμορφωμένους όρους στην ως άνω Συμβολαιογράφο
 11. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό, δηλώνει σαφώς, ρητά και ανεπιφύλακτα τη συναίνεση στην από τον Διοργανωτή χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην αναγνώριση του δικαιώματός του τελευταίου να τα επεξεργαστεί, είτε ο ίδιος είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει ειδικά για τη πραγματοποίηση της οικείας επεξεργασίας. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τα οποία οι ίδιοι θα γνωστοποιήσουν με τη συμμετοχή τους, αποκλειστικά προς σκοπό ανακήρυξης των νικητών του Διαγωνισμού, δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αυτού (διαδικτυακώς και μη), και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτούς. Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιούνται κατ' εξαίρεση στην αποστολή επιστολών ή μηνυμάτων (ηλεκτρονικών ή μη) προώθησης των προϊόντων του Διοργανωτή μόνο εάν ο συμμετέχων έχει συναινέσει υποδεικνύοντας αυτό με τη θετική του απάντηση σε σχετική ερώτηση κατά την διαδικασία εγγραφής του. Σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα θα διατηρηθούν και μετά το Διαγωνισμό, άλλως θα διαγραφούν άμα το πέρας του. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων ή/και στην αποστολή επιστολών. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα ως άνω δεδομένα και αντίρρησης, καθώς και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, επιβεβαίωση, τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή των ως άνω δεδομένων, επικοινωνώντας ως άνω με τον Διοργανωτή. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας εκ της κείμενης νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 210.24.15.100 με τον κ. Χαράλαμπο Ζήνα. 
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 13. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.